De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen functioneert als koepelorganisatie. Dat wil zeggen dat ze onderwerpen behandelt, regelingen opzet of belangen behartigt die voor Oranjeverenigingen/ -stichtingen van belang zijn. Niet altijd is dat direct in geld uit te drukken of in direct resultaat voor een plaatselijke Oranjevereniging. Maar we merken wel dat het van belang is dat we dat doen.



Voorop gesteld moet gezegd worden dat het bestuur bestaat uit vrijwilligers die naast een gewone baan het bestuurswerk van de KBOV erbij doen, net zoals de vele vrijwilligers van de Oranjeverenigingen.

Dat betekent dat we lang niet alles kunnen doen wat we zouden willen, maar juist daarom zijn we als koepelorganisatie aangesloten bij andere koepelorganisaties zoals de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) waarmee we op bestuursniveau samen werken en informatie delen.

Zo houden we ons intensief bezig met de regeldruk die Oranjeverenigingen en andere organisaties ervaren bij het organiseren van evenementen. De vergunningenlast wordt steeds groter, daarmee ook de kosten en ongemakken om iets leuks te kunnen organiseren. Dat brengen we samen met de NOV onder de aandacht van de landelijke politiek en daar is door ACTAL een interessant rapport over geschreven. Zie hiertoe: http://www.actal.nl/adviezen/evenementen-en-festivals-ervaren-te-veel-regeldruk/
Actal is opgevolgd door het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

Daarnaast publiceren we via onze nieuwsbrief en website actuele informatie over zaken die belangrijk zijn voor uw organisatie, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Hoe u daar mee moet gaan doen, kunt u hier vinden op onze website.


Twee keer per jaar organiseren we landelijke ontmoetingen tussen onze leden. In maart hebben we de Algemene Ledenvergadering en in oktober het Congres. Het is interessant om hierbij aanwezig te zijn juist vanwege de uitwisseling van ervaring. Van anderen die met hetzelfde bezig zijn kunnen we leren, zo is ons uitgangspunt.


Nog concreter gemaakt voor u als Oranjevereniging/-stichting:
Als u een feest organiseert met muziek, dient u daarvoor rechten te betalen aan BUMA/STEMRA. Als u dat niet doet en toch muziek draait of laat maken, riskeert u hoge boetes. De KBOV onderhandelt met BUMA/STEMRA over de tarieven die we voor Oranjeverenigingen zo laag mogelijk proberen te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Het is ook van belang dat u als Oranjevereniging goed verzekert bent. De KBOV heeft met AON/Meeus een collectieve afspraak kunnen maken over een evenementenverzekering tegen gereduceerd tarief. Klik hier voor meer informatie.

De KBOV heeft een overeenkomst gesloten met een jurist, die Oranjeverenigingen tegen gereduceerd tarief kan helpen bij juridische kwesties.

In november 2018 is er een samenwerking met Facebook Benelux aangegaan om te onderzoeken hoe Facebook een rol kan spelen bij het werven van vrijwilligers. Er is naar aanleiding daarvan een Facebookpagina in het leven geroepen die als community fungeert voor Oranjeverenigingen en waar iedereen van een Oranjevereniging met zijn of haar vragen of ideeën terecht kan. Een ideale manier van onderlinge uitwisseling.

Naast dit alles is de KBOV vraagbaak voor vele Oranjeverenigingen (bijv. als het gaat om het uitwisselen van ideeën of om financiële, organisatorische, juridische kwesties) en bemiddelt het tussen interessante commerciële partijen en plaatselijke Oranjeverenigingen. Daarbij proberen we ook om voordelen te creëren voor Oranjeverenigingen bij koninklijke tentoonstellingen en musea.



Het kan zijn dat dit allemaal niet direct relevant is voor uw vereniging/stichting, maar uw lidmaatschap stelt ons in staat om wel voortdurend attent te zijn op relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor Oranjeverenigingen en op de bres te springen voor Oranjeverenigingen/-stichtingen en advies op maat te geven.

Wat erg leuk is, is de onderscheiding die wij uit kunnen reiken aan vrijwilligers van een Oranjevereniging/-stichting die zich lange tijd hebben ingezet. Zie aanvraag onderscheiding.

Mocht u hier een keer verder over door praten, dan is de secretaris of de regiovertegenwoordiger van harte bereid om dat persoonlijk te komen toelichten.

U kunt zich hier aanmelden als lid.

Namens het bestuur,

Dick Steenks
Secretaris Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland